Kunnallinen virka- ja työehtosopimus, neuvottelutulos 2020

30.5.2020

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus, neuvottelutulos 2020

Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulos, jonka Tehyn valtuusto on 28.5.2020 hyväksynyt. Ratkaisu sisältää mm. palkankorotukset, kiky-työajan pidennyksen poiston ja sote-alan oman työehtosopimuksen. Tässä kirjeessä on selostettu neuvottelutuloksen pääkohdat.


Uudet kunta-alan työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022.

Tasa-arvokierroksesta koronakevääksi
Kunta-alan työehtosopimukset päättyivät 31.3.2020. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta aloitettiin jo alkuvuodesta. Tehyn hallitus asetti tavoitteeksi vähintään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, kiky-työajanpidennyksen poiston, palkkatasa-arvon edistämisen ja sote-alan oman työehtosopimuksen. Maaliskuussa maailma muuttui, kun koronaepidemia iski Suomeenkin.


Maan hallitus esitti valmiuslain käyttöönottamista. Eduskunta päättikin erityisesti sote-sektorin työntekijöitä koskevista poikkeusmääräyksistä ja koko maassa valmistauduttiin hoitamaan iso määrä koronapotilaita. Muut rajoitustoimet kuitenkin tepsivät, ja epidemian ensimmäinen aalto jäi pelättyä pienemmäksi. Kuitenkaan sote-henkilöstön perusoikeuksia rajoittavia poikkeuksia ei ole purettu, vaan niiden voimassaoloa on jatkettu 30.6. asti.


Tehy oli valmistautunut tarvittaviin työtaistelutoimiin tavoitteidensa tukemiseksi neuvotteluissa. Koronaepidemia ja siihen liittyvä poikkeussääntely käytännössä esti työtaistelun toteuttamisen. Neuvotteluja kuitenkin jatkettiin ja osin myös valtakunnansovittelijan johdolla. Hän antoikin ennen vappua ratkaisuesityksen. Tehy ei sitä hyväksynyt, sillä ratkaisu olisi osin jopa heikentänyt tehyläisten työehtoja. Neuvottelupöytään palattiin parin viikon tauon jälkeen, ja uusi työehtosopimus on nyt Tehyn valtuustossa hyväksytty.


Koronaepidemia on iskenyt suurella voimalla valtion ja kuntien taloustilanteeseen. Myös arviot talousvaikeuksien kestosta ovat pidentyneet. Tämä merkitsee myös kuntatyönantajien palkanmaksukyvyn heikentymistä. Nyt hyväksytyssä työehtosopimuksessa palkankorotukset ovat kuitenkin samaa tasoa, josta teollisuuden työehtosopimuksissa sovittiin jo alkuvuodesta ennen koronaepidemiaa ja ennen kuin taloustilanne heikkeni huomattavasti.

Sote-alan työehtosopimus
Tehyn pitkäaikainen vaatimus sote-alan omasta työehtosopimuksesta toteutuu vihdoin. Sote-sopimus astuu voimaan 1.9.2021. Sen voimaantulo ei riipu esimerkiksi sote-uudistuksen etenemisestä. Sote-sopimuksen piiriin siirtyvät nykyisestä KVTES:stä liitteiden 3 ja 4 eli terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstö. Sote-alan työntekijöiden työehdoista neuvotellaan siis jatkossa omassa neuvottelupöydässä, aivan kuin lääkäreiden ja opettajienkin.


Sote-sopimus on tulevaisuuden työkalu, jonka avulla voimme kehittää sote-alalle omia työehtoja palkkaukseen ja työaikaan.  Sote-sopimuksen palkkaus- ja työaikamääräysten kehittämisestä onkin sovittu neuvoteltavan sopimuskaudella niitä koskevissa työryhmissä. Tämä työ alkaa heti alkusyksystä.


Tehyläinen varhaiskasvatuksen henkilöstö jää KVTES:n piiriin. Varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet siirtyvät KVTES:stä OVTES:iin 1.9.2021. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on jatkossa kahden eri työehtosopimuksen piirissä (KVTES ja OVTES). Tehy neuvottelee ja hoitaa varhaiskasvatuksen jäsentensä edunvalvontaa myös jatkossa KVTES:n piirissä.

Palkankorotukset
Palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan yhteneväiset teollisuuden päänavaajasopimuksen (Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välinen työehtosopimus) kanssa. Yleiskorotukset (2 kpl) maksetaan kaikille. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti. Neuvottelut käydään työnantajan ja luottamusmiesten kesken. Erän kohdentamisessa otetaan huomioon mm. paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.


Sopimuskauden palkankorotukset ovat
-    1.8.2020 yleiskorotus 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22%
-    1.4.2021 yleiskorotus 1,0 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8%.


Kiky-työajanpidennyksen poisto ja eräät muut työaikamuutokset 31.8.2020 alkaen
Kiky-työajanpidennys poistuu KVTES:stä 31.8.2020 tai sitä lähimpänä alkavan työaikajakson alusta lukien. Tällöin säännöllinen työaika lyhenee 30 minuutilla viikossa (tai 1,5 tunnilla/3 vkon työaikajakso).


Työajan lyhentymisen vuoksi työaikamääräyksiin sovittiin joustoja. Niitä ovat mm. neljän viikon työaikajakson rajoitettu käyttäminen jaksotyössä, liukuvan työajan plussaldon nostaminen 50 tuntiin, jaksotyön yövuoron enimmäispituuden pidentäminen 11 tuntiin sekä työajan enimmäismäärän seurantajakson pidentäminen 12 kuukauteen.

Lomarahan vaihtaminen
Lomarahan vaihtaminen on tähän asti edellyttänyt paikallista sopimusta työnantajan ja ammattiosaston välillä. Vastedes lomarahavapaasta voidaan sopia suoraan työnantajan ja työntekijän kesken.

Koronalisä
Koronalisästä ei ole sovittu työehtosopimuksessa. Sen saaminen edellyttää rahoitusta Suomen hallitukselta. Jatkamme asiaan vaikuttamista.

Uudesta työaikalaista johtuvat KVTES-muutokset
Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Lain muutoksen myötä on muutettu myös eräitä KVTES:n III luvun työaikamääräyksiä. Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia pykälien ja termistöjen päivityksiä, joilla ei muuteta määräysten tulkintaan lukuun ottamatta muutamaa pientä parannusta. Parannukset koskevat työajaksi luettavan ajan määritelmää, varallaolon ehtojen tiedoksi antamista, liukuvassa työajassa plussasaldon antamista kokonaisina vapaapäivinä sekä viikkolevosta poikkeamista.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin parannuksia
Luottamusmiehen ajankäyttö on tehokkaan edunvalvonnan kulmakivi. Viime sopimuskaudelle oli sovittu luottamusmiehen ajankäytön määräaikaisesta parantamisesta ja tätä on nyt jatkettu. Sopimuskauden ajan luottamusmiehelle annettava kiinteä vapautus on keskimäärin yksi työpäivä viikossa 105 edustettavaa kohden. Myös luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia on korotettu.

Avaamme lähipäivinä vielä neuvottelukierrosta ja sopimuksen sisältöä tarkemmin.  Seuraa Tehyn viestintää www.tehy.fi.